Medezeggenschapsraad

De MR is het platform binnen onze school waarbij een vertegenwoordiging van de ouders en een vertegenwoordiging van de personeelsleden overleg voeren met de directie over belangrijke schoolzaken. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Het is wettelijk geregeld dat elke school een MR heeft en welke onderwerpen verplicht overlegd dienen te worden. De insteek is dat de MR samen met de directie onze school continu beter wil maken.

De MR vergadert 5 a 6 keer per schooljaar, waarbij een aantal vaste onderwerpen aan bod komen, maar ook een aantal actuele zaken. Zo praten we bijvoorbeeld over verbeteringen in het onderwijs, de overblijfregeling, ouderbijdrages, keuze van lesmethodes, de nieuwbouw, vacatures, schoolroosters, enzovoorts. Een aantal van de jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn: de IKC gids, het formatieplan, de vakanties en de financiële begroting en realisatie.

De MR heeft zes leden:

Namens ouders:          Janine Bremmers (voorzitter), Joost Meijer, Danielle Niessen
Namens personeel:     Albert Wijen en Sanne Teunissen (secretaris)

De MR heeft twee soorten rechten: instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat de directie een voorgenomen besluit pas mag uitvoeren nadat de MR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat de directie een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht.

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je altijd bij één van onze leden terecht.

Natuurlijk kun je ook onze vergaderingen bijwonen als toehoorder. Mocht je dit willen, laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar mr.laar@meerderweert.nl.

De volledige notulen zijn voor ouders terug te lezen in de bibliotheek van het ouderportaal.